star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x
ANAND  NAYYAR

ANAND NAYYAR


Vị trí Làm việc: Giám Đốc (IOT LAB)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Trợ Lý Giảo sư, Nhà Khoa học, Phó Chủ tịch ( Nghiên cứu ), Giám đốc ( Phòng thí nghiệm Hệ thống Thông minh và IOT (IOT LAB)

Sơ yếu lý lịch