star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo


Thông báo quy định các loại hình đồ án


Khóa Luận Tốt Nghiệp và Các Đồ án còn lại ( Trừ Đồ án CDIO 1 - CS297 ) Vì quy trình phản biện và chấm các loại Đồ án ( trừ CDIO 1- CS297 ) cần thời gian đọc trước để phản biện, sinh viên bắt buộc phải tuân thủ thời gian nộp quyển báo cáo.

Xem thêm

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tháng 12.2020 ( cập nhật )


Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tháng 12.2020 ( cập nhật ) bao gồm danh sách, thời gian, địa điểm bảo vệ

Xem thêm

Danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 12.2020


Mẫu đơn xét Công nhận tốt nghiệp Đề nghị công nhận tốt nghiệp : trước ngày 26.12.2020 Đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp tháng 2.2021 giao : nộp đơn trước ngày 31.01.2021 Mời các bạn sinh viên tải mẫu đơn có ở file đính kèm

Xem thêm