star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Ban Giám Hiệu


Ban Giám Hiệu


Ban Lãnh đạo

Hội đồng Khoa học


Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học

  1. NAYYAR ANAND

    ANAND NAYYAR

    Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

    Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng KH & Đào tạo

    Xem thêm

Ghi chú: Bảng liệt kê này có thể không gồm đầy đủ danh sách nhân viên và giảng viên của đơn vị vì những lý do tổ chức hoặc luân chuyển hoặc thời điểm khác nhau.