star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

IOT LAB


Giám Đốc

  1. NAYYAR ANAND

    ANAND NAYYAR

    Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

    Chức vụ: Trợ Lý Giảo sư, Nhà Khoa học, Phó Chủ tịch ( Nghiên cứu ), Giám đốc ( Phòng thí nghiệm Hệ thống Thông minh và IOT

    Xem thêm