star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

IOT LAB


Giám Đốc

  1. NAYYAR ANAND

    ANAND NAYYAR

    Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

    Chức vụ: Trợ Lý Giảo sư, Nhà Khoa học, Phó Chủ tịch ( Nghiên cứu ), Giám đốc ( Phòng thí nghiệm Hệ thống Thông minh và IOT

    Xem thêm

Ghi chú: Bảng liệt kê này có thể không gồm đầy đủ danh sách nhân viên và giảng viên của đơn vị vì những lý do tổ chức hoặc luân chuyển hoặc thời điểm khác nhau.