star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng và Tầm nhìn


 

 

"Trường Khoa học máy tính là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng. Trường sẽ là trường đại học uy tín về công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan trong khu vực Châu Á."