star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Kỹ thuật Phần mềm

Mã ngành: 7480103 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Văn, Ngoại ngữ 3. Toán, Lý, Văn 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....

Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu

Mã ngành: 7480102 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Văn, Toán, Hóa 3. Văn, Toán, Ngoại Ngữ   1. Toán, Lý,...

Khoa học Máy tính

Mã ngành: 7480101 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Văn, Toán, Hóa 3. Văn, Toán, Ngoại Ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....

An toàn Thông tin

Mã ngành: 7480202 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Văn, Toán, Ngoại Ngữ 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán,...

Khoa học Dữ liệu

Mã ngành: 7480109; Mã Chuyên ngành: 135 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Văn 3. Văn, Toán, Hóa 4. Văn, Toán, Ngoại Ngữ 1....

Hệ thống Thông tin Quản lý (Chuẩn CMU)

Mã ngành: 7340405 (CLC) Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Văn, Ngoại ngữ 3. Toán, Lý, Văn 4. Toán, Hóa, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2....