star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Luận văn, Luận án


Một số công cụ bảo đảm an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử


Trình bày tổng quan về thương mại điện tử và các phương thức giao dịch, về an toàn thông tin, một số kiến thức về an toàn thông tin như mã hóa, giấu tin, hàm băm, chữ ký số. Một số bài toán đặc trưng trong thương mại điện tử. Thử nghiệm chương trình mô tả ứng dụng chữ ký điện tử trong quá trình gửi và nhận văn bản.

Xem thêm

Định vị tài nguyên cho các lớp dịch vụ trong mạng sử dụng thuật toán đàn kiến


Chương 1: Tổng quan về an toàn mạng máy tính; Chương 2: Các mô hình mạng an toàn; Chương 3: Xây dựng mô hình mạng an toàn cho công ty Sao Thiên Vương.

Xem thêm

Suy luận mờ trong hệ chuyên gia và ứng dụng


Trình bày tổng quan về Hệ chuyên gia, các đặc trưng và các thành phần cơ bản của một hệ chuyên gia và đưa ra một số kiểu lập luận trong hệ chuyên gia; Giới thiệu về logic mờ và lập luận xấp xỉ; Trình bày việc thu thập và biểu diễn tri thức trong môi trường mờ, phương pháp suy diễn mờ trong hệ chuyên gia, sử dụng thuật toán K-Means để gom cụm dữ liệu,...

Xem thêm

Các phương pháp giấu tin trong file âm thanh


Trình bày tổng quan về giấu tin và các yêu cầu của hệ giấu tin; Trình bày về một số kỹ thuật bổ trợ cho giấu tin, cụ thể là các phép biến đổi từ miền không gian sang miền tần số, bao gồm phép biến đổi cosin rời rạc, phép biến đổi Fourier rời rạc và kỹ thuật sinh chuỗi số giả ngẫu nhiên, kỹ thuật trải phổ; Trình bày các phương pháp giấu thông tin trong...

Xem thêm

Quản lý lưu lượng trong mạng thế hệ mới


Tổng quan về mạng thế hệ mới, bài toán thiết kế Topo ảo, thiết kế Topo ảo dựa trên thuật toán PSO

Xem thêm

Nghiên cứu một số giao thức định tuyến theo bản ghi và yêu cầu trên mạng


Tổng quan về mạng không dây và một số vấn đề định tuyến trên mạng không dây. Nghiên cứu một số giao thức định tuyến theo bản ghi và yêu cầu trên mạng Manet. Đánh giá một số giao thức định tuyến theo bản ghi và yêu cầu trên mạng Manet.

Xem thêm

Nghiên cứu một số giao thức định tuyến phân cấp trên mạng cảm biến không dây


Tổng quan về mạng cảm biến không dây và định tuyến trên mạng cảm biến không dây. Nghiên cứu các giao thức định tuyến phân cấp trên mạng cảm biến không dây. Ứng dụng một số giao thức định tuyến phân cấp trên mạng cảm biến không dây

Xem thêm