star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch sử


Trường Khoa học máy tính được phát triển từ Khoa Công nghệ Thông tin, một trong hai Khoa có truyền thống lâu đời nhất của Trường Đại học Duy Tân, ra đời năm 1994. Trường được thành lập dựa trên sự trưởng thành của Khoa khi nhiều ngành nghề mới được mở ra, quy mô nhân sự và tuyển sinh tăng trưởng lớn và ổn định. Trường được thành lập năm 2020, khởi đầu với 3 Khoa và 5 chuyên ngành, bao gồm Khoa Công nghệ Thông tin (ngành Công nghệ phần mềm, Công nghệ đa phương tiện), Khoa Mạng và Truyền thông (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, An toàn thông tin), Khoa Khoa học Máy tính ( Big Data & Machine Learning, Trí tuệ Nhân tạo, Khoa học máy tính). Hiện nay Trường Khoa học máy tính đào tạo đa bậc từ cử nhân lên tiến sĩ.