star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sau Đại học

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học máy tính có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính nói riêng cũng...
Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà khoa học trong lĩnh vực KHMT có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu...