star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sau Đại học

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học máy tính có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính nói riêng cũng...
Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà khoa học trong lĩnh vực KHMT có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu...
Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Kỹ Thuật Phần Mềm hướng đến mục tiêu học viên khi tốt nghiệp có đủ kiến thức về lý thuyết và thực tiễn liên quan đến ngành...
THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh...