star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý và liên quan. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, người học có thể đảm nhiệm một số vị trí như giám độc phụ trách thông tin cho doanh nghiệp (Chief Information Officer), quản lý các dự án triển khai hệ thống thông tin, giám đốc kỹ thuật công nghệ thông tin, v.v.