star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CHƯƠNG TRÌNH

Công nghệ Phần mềm (nội địa, chuẩn CMU)

Công nghệ Phần mềm (nội địa, chuẩn CMU)

Kỹ Thuật Phần Mềm là ngành học có tiếng và sớm nhất tại Trường Đại học Duy Tân. Đặc biệt, ngành kỹ thuật phần mền đã đạt chuẩn kiểm định ABET. Phần lớn...
Thiết kế Game & Multimedia

Thiết kế Game & Multimedia

Muốn trở thành một game designer giỏi thì cần phải rèn luyện nhiều yếu tố 1. Thiết kế game là gì? Thiết kế game là lên ý tưởng cho game bằng cách viết...
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Chương trình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, ngành Mạng và Truyền thông dữ liệu. Mục đích của chương trình là cung cấp cho người học...
Kỹ thuật Mạng

Kỹ thuật Mạng

Nhóm ngành An toàn Thông tin với chuyên ngành Kỹ thuật Mạng, với mục tiêu đào tạo ra những chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối lượng kiến...
An ninh mạng (chuẩn CMU)

An ninh mạng (chuẩn CMU)

Nhóm ngành An toàn Thông tin với chuyên ngành An ninh mạng (chuẩn CMU), với mục tiêu đào tạo ra những chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối...
Khoa học Dữ liệu

Khoa học Dữ liệu

Khoa học dữ liệu là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu, trích xuất các giá trị từ dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động,...
Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học máy tính có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính nói riêng cũng...
Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà khoa học trong lĩnh vực KHMT có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu...
Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Kỹ Thuật Phần Mềm hướng đến mục tiêu học viên khi tốt nghiệp có đủ kiến thức về lý thuyết và thực tiễn liên quan đến ngành...
THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh...