star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học máy tính có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính nói riêng cũng như Công nghệ Thông tin (CNTT) nói chung đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền giáo dục Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học máy tính có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin