star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà khoa học trong lĩnh vực KHMT có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc đại học và sau đại học. 

Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà khoa học trong lĩnh vực KHMT có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành