star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kỹ thuật Mạng

Nhóm ngành An toàn Thông tin với chuyên ngành Kỹ thuật Mạng, với mục tiêu đào tạo ra những chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối lượng kiến thức cần thiết và các kỹ năng thực hành để sinh viên có thể thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng đạt tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin. Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về công nghệ mới trong hệ thống máy tính, các thiết bị mạng hiện đại, các loại hệ thống mạng cũng như kỹ năng cần thiết trong thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng.

Chuyên ngành An toàn Thông tin đào tạo chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối lượng kiến thức cần thiết và các kỹ năng thực hành

Cơ hội việc làm chuyên ngành Kỹ thuật mạng

  •  Chuyên viên Quản trị mạng nói chung
  •  Chuyên viên An ninh mạng
  •  Chuyên viên pentest hệ thống Công nghệ Thông tin
  •  Chuyên viên Tư vấn & Thiết kế các hệ thống mạng và hệ thống An toàn Thông tin
  •  Giảng viên, nghiên cứu viên