star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Kỹ Thuật Phần Mềm hướng đến mục tiêu học viên khi tốt nghiệp có đủ kiến thức về lý thuyết và thực tiễn liên quan đến ngành Kỹ thuật phần mềm để làm việc nuôi sống bản thân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương, quốc gia, và khu vực.