star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra của Ngành học


1. Yêu cầu về kiến thức:

 • Bổ sung và nâng cao các kiến thức về triết học, về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, và ngoại ngữ (tiếng Anh).
 • Trang bị những tri thức công nghệ tiên tiến về Khoa học máy tính được cập nhật thường xuyên để giúp học viên bổ sung các tri thức mới về Khoa học máy tính nhằm tăng cường khả năng tác nghiệp về CNTT.
 • Bồi dưỡng nâng cao các tri thức khoa học công nghệ chuyên sâu để giúp học viên tăng cường khả năng nghiên cứu, sáng tạo trong lĩnh vực CNTT

2. Yêu cầu về kỹ năng: 

 • Có kĩ năng thực hành tốt, đặc biệt là các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt cho các bài toán lớn; kỹ năng làm việc nhóm; nắm bắt các vấn đề một cách tổng thể và sâu sắc. 
 • Áp dụng tri thức Khoa học máy tính, quản lý dự án để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính.
 • Nắm vững vai trò hệ thống thông tin trong các tổ chức. Hiểu được vai trò các thành phần của hệ thống thông tin bao gồm con người, quy trình, phần cứng, phần mềm, và dữ liệu.
 • Vận dụng tốt các nguyên lý, khái niệm, lý thuyết liên quan tới khoa học máy tính và ứng dụng phần mềm.
 • Xác định và phân tích yêu cầu đối với các vấn đề cụ thể, lên kế hoạch và tìm giải pháp cho vấn đề liên quan trong lĩnh vực khoa học máy tính.

3. Yêu cầu về thái độ:

 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
 • Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.
 • Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

 • Sau khi tốt nghiệp, các thạc sĩ Khoa học máy tính có năng lực tự nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, có khả năng tiếp tục nghiên cứu ở bậc tiến sĩ; có khả năng công tác tại các trường đại học và viện nghiên cứu, có khả năng tham gia các dự án phát triển/khai thác/quản lý các Hệ thống thông tin; có khả năng tiếp cận một cách khoa học đối với các vấn đề mới trong Công nghệ thông tin; có năng lực giao tiếp về chuyên môn bằng tiếng Anh. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

 • Có khả năng tiếp tục nghiên cứu ở bậc tiến sĩ

6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

 • Tham khảo chương trình đào thạc sỹ Khoa học máy tính của Trường Đại học Carnegie Mellon ( Hoa Kỳ ).